Stichting Chrono

CBS de Spreng-El behoort tot de Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs Chrono, gevestigd te Hardenberg.
Onze stichting van 15 scholen stelt zich ten doel het doen geven van Protestants Christelijk primair onderwijs. Zij tracht dit doel te bereiken door het oprichten en instandhouden van scholen voor Protestants Christelijk primair onderwijs in Noordoost Overijssel. Dit alles zoveel mogelijk in samenwerking met ouderklankbordgroepen, directies, medezeggenschapsraden van de scholen en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.
 
Chrono, bestaat in de huidige samenstelling sinds 1 januari 2005 en is ontstaan door een fusie van de Vereniging voor PC basisonderwijs in Avereest en de Vereniging voor PC Primair Onderwijs in Noordoost Overijssel, gevestigd te Hardenberg. Per 1 januari 2012 is de vereniging omgezet in een stichting. De Ledenraad van Chrono heeft op 29 juni 2011 daartoe besloten en er voor gekozen om bestuur en toezicht volledig te scheiden: het College van Bestuur (CvB) bestuurt en de Raad van Toezicht (RvT) houdt (intern) toezicht. Per 1 januari 2012 zijn de leden van de Raad van Toezicht gestart met hun werkzaamheden.
Omdat de schoolcommissies zijn verdwenen en we veel belang blijven hechten aan ouderbetrokkenheid, heeft elke school nu een ouderklankbordgroep. Een door de Ledenraad vastgestelde beknopte kaderstelling geeft richtlijnen voor samenstelling en werkwijze van de ouderklankbordgroep.
 
Bij Chrono is gekozen voor een eenhoofdig College van Bestuur. College van Bestuur is de wettelijke term; een College van bestuur kan uit één of meerdere personen bestaan.

Op de website van Chrono (www.chronoscholen.nl) staan de Statuten van de Stichting, het bestuursreglement en het organogram.

 
Het Protestants Christelijk onderwijs is onderwijs waarbij ouders een belangrijke rol spelen. U meeleven en meedenken is erg belangrijk. Dat zult u vooral doen op de school zelf, bijvoorbeeld in de ouderklankbordgroep of de medezeggenschapsraad (MR). Bovenschools kunt u een rol spelen door u als ouder verkiesbaar te stellen voor de GMR (=gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Deze GMR bestaat uit 8 leden, de helft ouders en de helft personeelsleden van Chrono.
 
We werken samen aan het onderwijs voor onze kinderen op alle Chronoscholen. De directeuren en het college van bestuur worden daarbij ondersteund door de medewerkers van het bestuurscentrum. Wij willen Chrono als professionele organisatie verder uitbouwen. Daarmee zorgen we met name voor goede randvoorwaarden op het gebied van onderwijs, christelijke identiteit, personeel/organisatie, financiën, huisvesting en ICT. Door goed samen te werken, solidair te zijn en elkaar te ondersteunen bij zaken die onze aandacht vragen, kunnen we als stichting voor alle Chronoscholen het nodige betekenen! Daar ligt de meerwaarde voor de scholen.
 
Vanuit Chrono willen we planmatig werken en plannen op elkaar aan laten sluiten.
Een belangrijk basisdocument is het Strategisch Bestuursbeleidsplan 2014-2018 (SBB).
U treft het SBB aan op de website van Chrono.
De zes speerpunten daaruit zijn:

 
Elke school werkt volgens het Schoolplan 2015-2019 en deze sluiten aan op het SBB 2014-2018: naast de zes speerpunten van Chrono zijn er speerpunten op schoolniveau.
 
Een paar hele praktische voorbeelden van de meerwaarde van Chrono:

De afgelopen schooljaren hebben we een systeem ontwikkeld voor kwaliteitszorg, op zowel schoolniveau als bovenschools. Daarmee krijgen directies, MR, GMR en Raad van Toezicht meer zicht op de kwaliteit van de diverse onderdelen die we belangrijk vinden. We willen zo voorkomen dat we verrast worden.
 
Het “Jaarbericht 2015” is te vinden op de website www.chronoscholen.nl Mocht u liever een leesexemplaar willen, dan kunt u deze verkrijgen via de directeur van de school; op elke school ligt een aantal exemplaren van het Jaarbericht. Door het lezen van het Jaarbericht weet u wat er speelt binnen Chrono en de scholen.
 
De bedoeling van deze Schoolgids is om u als ouder een helder en duidelijk beeld te geven waar de school voor staat. Scholen verschillen, ook binnen onze stichting.
Als directeur/bestuurder ben ik daar blij om. De stichting streeft naar “eenheid in verscheidenheid”. Dat betekent dat iedere school de nodige ruimte krijgt om zichzelf te profileren in samenspraak met de directe omgeving van de school (team, ouderklankbord, mr en ouders).
 
Daarnaast is het zo dat in de schoolgids ook verantwoording wordt afgelegd door de school over de manier van werken en de resultaten. Ook dat aspect van de schoolgids juich ik toe. U als ouder hebt er recht op om te weten waar de school voor staat, maar ook waar u op mag rekenen.
Uw kind(eren) brengt/brengen veel tijd door op de basisschool. Als directeur/bestuurder ben ik blij dat u uw kind(eren) wilt toevertrouwen aan een van onze Chronoscholen. Ik wens u, samen met allen die bij de school betrokken zijn, een goede tijd toe. Voor al uw vragen kunt u contact opnemen met de school.
 
 
Henk Brink,
Voorzitter college van bestuur Chrono
 
 
 
Gegevens van het bestuurscentrum van Chrono
 
Bestuurscentrum en postadres van het bestuur:
 
Bestuurscentrum Chrono
Stelling 8d
7773 ND  HARDENBERG
Tel.: 0523-272821
 
De medewerkers zijn bereikbaar tijdens kantooruren (behalve vrijdag)
e-mail: bestuurscentrum@chronoscholen.nl
website: www.chronoscholen.nl
 
Medewerkers bestuurscentrum:
 
Henk Brink (voorzitter college van bestuur)
Roelineke Gommer (beleidsmedewerker Personeel en Organisatie)
Dalida Harders (beleidsmedewerker Financiën, Huisvesting en ICT)
Janine Murk (managementassistent en medewerker Personeelszaken)
Ada van der Linden (administratief medewerker, ondersteuning beleidsmedewerker Financiën, Huisvesting en ICT)
 
 
Leden van de Raad van Toezicht, situatie per 1 augustus 2016:
 
De heer K. Muis                       Voorzitter
Mevrouw A. Meijer                    Vice-voorzitter
De heer H. Meilink       
De heer H.J. Waterink
De heer R. van de Klippe
De heer E.M. Mulder
De heer J. Rieks
De heer H.M. Claessen